Условия за ползване на интернет страница www.soltra.bg

1.ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1 Тези условия уреждат общите правила за ползване на интернет страницата www.soltra.bg (СТРАНИЦАТА.) .
С всяко ползване на ресурсите на СТРАНИЦАТА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат въпроси, е препоръчително осъществяване на контакт с оператора на интернет страницата. Също така, ако ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не са съгласни с някои от условията, съдържащи се в общите условия, не се препоръчва използването на уеб сайта.

1.2 УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

2. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА

 • Интернет страницата (сайт) soltra.bg е собственост на дружество СОЛТРА ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № 204586502, ИН по ЗДДС №  BG204586502, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Славянска 29А, ет. 1, офис 6, тел. 0882 486067.  За целите и по смисъла на настоящите Общи условия за ползване, Интернет страницата soltra.bg, ще се изписва за краткост: СТРАНИЦАТА.
 • Настоящите Общи условия за ползване (за краткост „Общи условия“) уреждат предоставяните чрез СТРАНИЦАТА услуги.
 • Надзорни органи:
 • Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
  тел.: (02) 940 20 46
  факс: (02) 940 36 40
  Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Уеб сайт: www.cpdp.bg
   
  (2) Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24
  факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg

3. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ

 • В настоящите Общи условия под СТРАНИЦАТА се разбира  интернет страницата soltra.bg, собственост на дружество СОЛТРА ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № 204586502, ИН по ЗДДС №  BG204586502.
 • ПОТРЕБИТЕЛпо смисъла на настоящите Общи условия е всяко дееспособно физическо или надлежно и валидно регистрирано юридическо лице. Потребителите по смисъла на настоящите Общи условия са два вида:
 1. Регистрирани – потребителите, които се регистрират на интернет страницата на СОЛТРА ЕООД чрез надлежно попълване на електронна форма (формуляр) за запитване/заявка.
 2. Нерегистрирани – потребителите, които посещават СТРАНИЦАТА без да извършват необходимите действия по регистрация.
  • „Сайт”– интернет ресурс, изразяващ се в файлове, програми, текст, картина, изображение и/или други материали, достъпни чрез домейна soltra.bg. 
  • Настоящите Общи условия са публикувани на Интернет СТРАНИЦАТА и се считат за приети от ПОТРЕБИТЕЛЯ с факта на влизането му в сайта.
  • „Услуги“са услугите, които СТРАНИЦАТА предлага, които включват, но не се ограничават до:
   • Предоставяне на разнообразна информация за СОЛТРА ЕООД и за услугите, които дружеството предлага като писмен и устен превод, експертен опит в превода на специализирани материали и др.
   • СТРАНИЦАТА предоставя възможност чрез попълване на форма за контакт ПОТРЕБИТЕЛЯТ да изпрати запитвания за информация, свързана с дейността на дружеството.

4. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ soltra.bg

 • Общите условия в СТРАНИЦАТА сами по себе си представляват договор, който всеки ПОТРЕБИТЕЛ сключва с СОЛТРА ЕООД като собственик на СТРАНИЦАТА soltra.bg.
 • С влизането в уеб сайта ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че желае да ползва услугите на сайта, че е запознат с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва при използването на сайта, на всяка връзка и секция от него, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено в следствие на използването на този сайт.
 • Обвързването с Общите условия е приложимо както за текущата конфигурация на сайта, така и за всички промени, направени в него под формата на допълнителни изменения или добавяне на нови връзки, секции и други.
 • СОЛТРА ЕООД запазва правото си едностранно да променя, изменя и добавя настоящите Общите условия, като за това не е длъжен изрично да уведомява Потребителя. Всички промени в Общите условия, които СОЛТРА ЕООД прави, ще бъдат публикувани на тази страница и всеки Потребител има свободен достъп до тях. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Отговорност на Потребителя е да се запознае с Общите условия преди всяко използване на интернет сайта soltra.bg.
 • СОЛТРА ЕООД може да промени или прекрати всяка услуга или характеристика на сайта си по всяко време, включително, но неограничаващо се до съдържание, както и оборудване (хардуер и софтуер) необходимо за достъп или употреба.
 • СОЛТРА ЕООД не носи отговорност за възникнали загуби, преки или косвени щети, пропуснати ползи в резултат на промени на Условията и Услугите, както и на всякакви други промени в съдържанието на интернет сайта soltra.bg.

4.7. СОЛТРА ЕООД няма задължение да контролира начина, по който потребителят използва предоставяните в СТРАНИЦАТА услуги и не носи отговорност за целите и дейността на потребителя във връзка с използване на Услугите. Операторът няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на потребителя посредством ползването на услугите.

 • Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право да използва Услугите на сайта и информацията в него единствено за лични/нетърговски цели, като се съгласява, че информацията, публикувана на сайта, не може да бъде основание за предявяване на негови искове към СТРАНИЦАТАи нейния собственик.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на услугите на сайта да спазва законодателството, добрите нрави, морала, утвърдената интернет етиката и да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 • СОЛТРА ЕООД има право, но не и задължение, да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги на потребител, който не спазва горните изисквания.
 • СОЛТРА ЕООД уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, че информацията и съдържанието на интернет страницата може да съдържа неточности или да има пропуски и следва да бъдат използвана като спомагателен, а не като основен източник.

5. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

5.1. При използването на ресурсите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание, което може да е обект на авторско право или други права на интелектуална собственост.  Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта (новини и актуална информация, авторски снимки, видео материали и публикации) са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

5.2. Използването на материали от СТРАНИЦАТА е разрешено, само когато източникът им е коректно посочен.

6. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

6.1 СОЛТРА ЕООД полага всички усилия, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. СОЛТРА ЕООД не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на СОЛТРА ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

6.2. СОЛТРА ЕООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към Интернет страници и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на СТРАНИЦАТА. 

6.3 СОЛТРА ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

6.4 СОЛТРА ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

7. ХИПЕРВРЪЗКИ

7.1. Информацията, документите и услугите съдържащи се в уебсайтове, към които настоящия сайт препраща или предлага хипервръзки, не са проверявани и анализирани от СОЛТРА ЕООД и СОЛТРА ЕООД по никакъв начин не гарантира тяхната точност, пълнота и/или достъпност.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Всеки потенциален спор между СОЛТРА ЕООД и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се решава чрез взаимно споразумение. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

8.2. Ако не сте съгласни с тези условия и не желаете да се обвързвате с тях, не се разрешава да посещавате интернет страницата soltra.bg, използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.

Връзка с нас:

Ако имате въпроси относно този документ, Вие можете да се свържете с нас на:

Тел. 359 882 486 067

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.soltra.bg

Промени в Общите условия за ползване на СТРАНИЦАТА

СОЛТРА ЕООД има правото да актуализира този документ по всяко време. Ако решим да променим документа, ние ще актуализираме версията и датата на самия документ.

Този документ последно е бил актуализиран на 18.05.2018

©2023 Агенция за преводи "Soltra". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Search